РУБРИКИ

Характеристика діяльності банку ВАТ "Кредобанк"

   РЕКЛАМА

Главная

Зоология

Инвестиции

Информатика

Искусство и культура

Исторические личности

История

Кибернетика

Коммуникации и связь

Косметология

Криптология

Кулинария

Культурология

Логика

Логистика

Банковское дело

Безопасность жизнедеятельности

Бизнес-план

Биология

Бухучет управленчучет

Водоснабжение водоотведение

Военная кафедра

География экономическая география

Геодезия

Геология

Животные

Жилищное право

Законодательство и право

Здоровье

Земельное право

Иностранные языки лингвистика

ПОДПИСКА

Рассылка на E-mail

ПОИСК

Характеристика діяльності банку ВАТ "Кредобанк"

Характеристика діяльності банку ВАТ "Кредобанк"

УКООПСПІЛКА

Львівська комерційна академія

Кафедра банківської справи
Звіт

про переддипломну практикуЛьвів 2009

Зміст


Вступ

1.  Організаційна структура та загальна характеристика операцій банку

2.  Фінансовий менеджмент в банку

3.  Кредитування та контроль

4.  Міжнародні розрахунки та валютні операції

5.  Маркетинг у банку

6.  Проектне фінансування

7.  Інвестиційне кредитування

8.  Взаємовідносини комерційних банків з НБУ. Банківський нагляд

Висновки

кредитування валютний інвестиційний банківський

Вступ


Підприємства у сучасних умовах господарювання систематично залучають позикові кошти. Відповідно є необхідність в існуванні установ, які б мали можливість надавати позичкові кошти, саме такими установами є банки.

Вивчаючи економіку, ми розуміємо, яке велике значення для неї має банківська система.

Банк – кредитно – фінансова установа, що зосереджує тимчасово вільні кошти (грошові вклади), надає їх у строкове користування у формі кредитів (позик), стає посередником у взаємних виплатах і розрахунках між підприємствами, установами чи окремими особами, регулює грошовий обіг у країні.

Управляти грошима, грошовим обігом, грошовим оборотом - це завдання, які для банків і економіки в цілому є надзвачайно важливими.

На цій практиці я ознайомилась із кредитними, депозитними операціями банків, операціями по розрахунково – касовому обслуговуванню та іншими опеціями, управлінням грошовими коштами та стратегією банку.

Діяльність банку, перш за все, полягає в залученні грошових коштів, а тоді наданні їх в позику, або інвестуванню в цінні папери, тому особлива увага приділена вивченню нормативних документів, стану сформованості резервних і спеціальних фондів банку і впливу цих фондів на подальшу діяльність банку. У ВАТ"Кредобанк" особлива увага приділяється впровадженню нових технологій, наближенню послуг до споживача, підготовці кваліфікованих кадрів. Запорука стабільності банку – раціональність, виваженість, надійність. Висока компетентність, максимальна увага до інтересів клієнтів та оперативність проведення операцій з їх коштами, виваженість та демократизм у роботі, орієнтація на постійний розвиток – основні принципи роботи банку. ВАТ"Кредобанк" прагне бути уособленням стабільності, впевненості та динамічного розвитку. Банк ставить собі за мету впровадження найкращої практики та удосконалення внутрішніх процедур прийняття рішень та контролю, системи управління ризиками, створення ефективних та дієвих механізмів управління ресурсами, що є у розпорядженні банку. Банк здійснює свою діяльність з урахуванням необхідності поєднання мінімізації ризиків та максимілізації прибутку, зменшуючи потенційну можливість витрат. Зосереджуючи свої зусилля на створенні сприятливих та вигідних умов обслуговування клієнтів, розширенні переліку банківських послуг, збільшенні присутності на ринку продуктів та послуг, банк одночасно намагається підтримати та закріпити домінуючу роль на ринку роздрібних банківських послуг для приватних осіб.

Місія банку полягає в залученні широких верств інвесторів, включаючи підприємства та населення, до процесу інвестування української економіки.

Важливим також є створення сприятливих умов для розвитку економіки України та підтримки вітчизняного товаровиробника, кредитно - фінансова підтримка процесів структурної перебудови, зміцнення та реалізації виробничого та торгового потенціалу галузей економіки України, а також одержання прибутку в інтересах банку та його акціонерів.

Це свідчить про рівень розвитку Банку і про професійну підготовку працівників, під керівництвом яких відбувалось проходження практики. Під час практики у ВАТ"Кредобанк" я мала можливість застосувати свої теоретичні знання в практичній діяльності, відчути специфіку діяльності банківського сектора, глибше ознайомитись з окремими законодавчими актами і їх виконанням, з внутрішньобанківськими положеннями в яких зазначені певні нюанси окремих операцій, набула певних навиків у роботі з клієнтами та документами. Також у процесі роботи над звітом про практику використано нормативні та інструктивні матеріали Національного Банку України, публікації по питаннях чинного законодавства, методична література.1. Організаційна структура та загальна характеристика операцій банку


Банки виникають на підставі товарно-грошових відносин і тому існують при різних суспільно-економічних формаціях.

За формою власності розрізняють акціонерні, неакціонерні, кооперативні, муніципальні, комунальні, державні, змішані та міждержавні (міжнародні).

Акціонерні банки організовуються у формі акціонерних товариств.

Неакціонерні банки знаходяться у власності партнерів або індивідуальних осіб.

Кооперативні банки – кредитно-фінансові інститути, що створюються на ділових засадах для задоволення взаємних потреб; на умовах добровільного об’єднання грошових коштів фізичних та юридичних осіб. Основне завдання їх діяльності – надання кредитів та здійснення інших банківських операцій на пільгових умовах для членів банку.

Муніципальні банки – різновид ощадних установ, першочергова діяльність яких зводилась до залучення заощаджень населення і виконання функцій скарбника муніципалітету.

Комунальні банки – спеціалізовані кредитні установи, призначені для кредитування та фінансування житлового та комунального господарства. Більша частина їх акцій належить місцевим органам влади.

Державні банки становлять кредитні установи, що знаходяться у власності держави. Найбільшого розвитку державні банки набули в умовах державно-монополістичного капіталізму в зв’язку з посиленням тенденції до усуспільнення виробництва.

Змішані банки – банки за участю державного і приватного капіталу.

Міждержавні (міжнародні) банки – міжнародні кредитні організації, створені на підставі міждержавних договорів з метою регулювання валютних і кредитно-фінансових відносин. Міжнародні банки виникли в ході інтернаціоналізації господарських зв’язків і розвитку міждержавних форм державно-монополістичного капіталізму та призначені до стабілізації світової економіки. До числа найбільших міждержавних банків входять: Міжнародний валютний фонд, Міжнародний банк реконструкції та розвитку і його філії, Банк міжнародних розрахунків.

Структура управління комерційного банку залежить від форми власності та спеціалізації даного банку.

Органами управління банку є загальні збори учасників, спостережна рада, правління (рада директорів) банку.

Органом контролю банку є ревізійна комісія та внутрішній аудит банку. Вищим органом управління банку є загальні збори учасників.

Структура функціональних підрозділів комерційного банку не є суворо визначеною, а передбачає врахування таких факторів, як розмір банку та його спеціалізація.

Банк має специфічний характер діяльності, виступає як грошово – кредитна установа, тому його структура відповідає завданням здійснення цієї діяльності. Насамперед мова може йти про такі вихідні положення цієї діяльності, які забезпечують передумови для реалізації властивих банкові функцій та виконання банківських операцій.

ВАТ "Кредобанк" організований за функціональною ознакою. Тобто структура Банку прив’язана до тієї конкретної діяльності , якою він займається. Оскільки Банк є великим кредитним інститутом, до його структури входять кредитні підрозділи. У зв’язку з тим, що Банк одночасно провадить розрахунки, у його структурі вирізняються відділи та управління, які організовують розрахункові операції. Оскільки Банк приймає і видає готівку, у його структурі є каса. Отже, дані функції і операції, які виконує Банк, неминуче зумовлюють особливості побудови його структури (додаток А).

Аналізуючи дану структуру можна також виділити декілька основних принципів її організації:

1.                Принцип відповідності продекларованій місії та меті.

Основною метою Банку є одержання прибутку. Отже Банк повинен мати, і має, структури, що заробляють гроші (шукають покупців банківського продукту, продають його за ціною, вищою від власних витрат). До таких структур можна віднести управління маркетингу та реклами, частково департамент роздрібного продажу, департамент корпоративного продажу, управління платіжних карток. Для управління прибутком створені відділи, які планують доходи і видатки, складають бюджет у цілому по банку та його підрозділах, забезпечують економію витрат (департамент планування та економіки, департамент бухгалтерського обліку, управління стратегії і співпраці з інвесторами).

2.                Принцип ієрархії владних повноважень його окремих підрозділів.

Відповідно до законодавчовстановленого принципу побудови організаційної структури, у ВАТ "Кредобанк" існує два ешелони управління: вища ланка та інші підрозділи Банку. До вищої ланки належать Спостережна рада та Правління банку. До другого ешелону в системі підпорядкування підрозділів Банку належить група управлінь, зайнятих обслуговуванням клієнтів, виконанням інших банківських технологій.

3.                Принцип забезпечення спільних і координованих дій.

Суть принципу полягає в принциповому означенні терміну "структура". Під "структурою", як відомо, розуміється не випадковий набір елементів , а їхня взаємодія. Банк, відповідаючи своєму статусу, має у своєму складі підрозділи, які, з одного боку, ніби з середини забезпечують виконання належних їм операцій, а з іншого – забезпечують відповідність його діяльності умовам зовнішнього середовища. Наприклад, поряд з Департаментом корпоративного продажу, який уповноважений видавати кредити, як допоміжні, функціонують юридичний Департамент, а також Департамент кредитного ризику, які забезпечують відповідність системи кредитування чинним законодавчим нормам, спеціальні групи співробітників з перевірки кредитоспроможності клієнтів, якості застави і гарантій.

4.                Принцип цілісності і відповідності умовам зовнішнього середовища.

Це означає, що в рамках єдиної стратегії розвитку, прийнятої в Банку, між його підрозділами встановлена тісна взаємодія, кожен підрозділ удосконалює свою діяльність відповідно до змін умов зовнішнього середовища.

В банку існує виділення в організаційній структурі вертикалей бізнесу: корпоративного та роздрібного продажу. Серед вертикалей також можна виділити: вертикаль ризиків, до яких належать Департамент управління ризиками, Управління кредитного ризику, Управління стратегії і співпраці з інвесторами. Вертикаль фінансів представлена Управлінням звітності, Департаментом планування економіки та департаментом БО.

Спільною рисою розглянутих структур є те, що всі повноваження розподілялися від центральних органів до керівників нижчого рангу, а також, виникали проміжні ланки між вищим керівництвом і низовими структурами.

На сьогоднішній день у Банку прийнята дивізіональна структура управління, що передбачає поділ Банку не за функціональною ознакою, а відповідно до видів пропонованої банківської продукції та груп споживачів.

Структура, орієнтована на різні види банківської продукції, дає можливість зосередити функції управлінням надання окремих послуг в руках фахівців із конкретних продуктів. Така організація створює Банку додаткові переваги при доведенні якості послуг до міжнародних стандартів, а також у розвитку нових видів продуктів.

Даний спосіб побудови оргструктури також передбачає орієнтацію на потреби цільових споживачів послуг. Організовуючись таким чином, банк зосереджує основну свою увагу на певних групах клієнтів. Всі надавані Банком послуги концентруються в окремих підрозділах, що обслуговують конкретні групи споживачів. Так, послуги розробка та представлення послуг роздрібним клієнтам надається Департаментом роздрібного продажу, а послуги організаціям надає Департамент корпоративного продажу.

Принципова схема побудови Банку досить складна, це пояснюється поглибленням спеціалізації окремих операційних ланок. Цільові сегменти Банку досить різноманітні: від корпоративних ринків із здійсненням оптових операцій до роздрібного обслуговування масового контингенту споживачів фінансових послуг, а це неминуче позначається на структурі Банку.

Сьогодні ВАТ "Кредобанк" – авторитетна інституція, що обслуговує практично всі категорії клієнтів усіх форм власності,серед яких:

ВАТ "Західенерго", Приватне підприємство "BEEM", ТзОВ "Орлан – Транс – Груп", ЗАТ Фірма "Т.С.Б.", Акціонерне Товариство Відкритого Типу "Харківський молочний комбінат" ,АТВТ "ХМК" – "Ромол",ТзОВ "Росан – Цінні Папери" та інші.

В загальних оборотах Банку фізичні особи складають 10%, корпоративні клієнти (юр. особи) – 40%, підприємства малого та середнього бізнесу – 50% (рис 1.1).


Рис.1.1. Структура клієнтської бази ВАТ "Кредобанк" станом на 01.01.2008 року


ВАТ "Кредобанк" є одним з лідерів вітчизняного ринку банківських послуг. До кола його постійних клієнтів входять приватні клієнти, великі корпорації, представники дрібного та середнього бізнесу, а також фінансові установи, для яких надається увесь спектр банківських послуг в рамках банківської ліцензії, наданої Національним банком України, а саме:

1)                приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

2)                відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них (додатки Б, В-Е);

3)                розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

За наявності банківської ліцензії Банк має право без отримання письмового дозволу здійснювати такі операції та угоди:

1)                надання гарантій і поручительств та інших зобов’язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

2)                придбання права вимоги на виконання зобов’язань в грошовій формі за поставленні товари чи надані послуги, беручи на себе ризик виконання таких вимог та приймання платежів (факторинг);

3)                лізинг;

4)                послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

5)                випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

6)                випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

7)                надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

За наявності банківської ліцензії та за умови отримання письмового дозволу Національного банку України Банк має право здійснювати такі операції:

1)                операції з валютними цінностями:

а) неторговельні операції з валютними цінностями;

б) ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

в) ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;

г) ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

ґ)  відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

д) відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

е) залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

є) залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

ж) операції з банківськими металами на валютному ринку України;

з) операції з банківськими металами на міжнародних ринках;

и) інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках;

2)                емісію власних цінних паперів;

3)                організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

4)                здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андерайтинг);

5)                здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;

6)                здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї;

7)                перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;

8)                операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

а) з інструментами грошового ринку;

б) з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

в) фінансовими ф’ючерсами та опціонами;

9)                довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;

10)           депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

Крім операцій зазначених вище, ВАТ "Кредобанк", відповідно до чинного законодавства і на підставі відповідних ліцензій Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку, може здійснювати професійну депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, професійну діяльність по випуску та обігу цінних паперів, а також може надавати послуги з електронної обробки даних, по операціях на фондовому ринку та здійснювати інші види діяльності. Банк не здійснює діяльність у сфері матеріального виробництва, торгівлі, страхування, крім виконання функцій страхового посередника.

У 2007 році ВАТ "Кредобанк" здійснював переважну більшість банківських операцій, які властиві комерційним банкам України, внаслідок чого його чистий прибуток становив 23158 тис.грн., що на 116 % більший за попередній рік.


2. Фінансовий менеджмент в банку


Управління ризиком – одна з ключових функцій стратегічного управління ВАТ "КРЕДОБАНК" у сфері банківських операцій, за допомогою якої Банк ідентифікує, оцінює, здійснює моніторинг та контроль рівня ризику. З метою створення максимально ефективної системи управління ризиками у звітному році продовжувалася цілеспрямована робота з удосконалення систем оцінки, аналізу й управління усіма видами ризиків. На сьогодні Банк реалізує комплекс процедур з управління ризиками, використовуючи пропозиції та рекомендації Базельського Комітету (Базель ІІ) й інших міжнародних організацій, щодо контролю за банківською діяльністю. Методи оцінки та контролю ризиків в Банку впроваджені згідно з вимогами іноземних інвесторів та повністю узгоджуються з міжнародними стандартами.

Стратегія ВАТ "КРЕДОБАНК" у частині управління ризиком полягає в забезпеченні розумного рівня толерантності при прийнятті рішень з активних операцій, при одночасному задоволенні очікувань клієнтів та акціонерів, працівників і керівників Банку та виконання завдань, поставлених наглядовими органами Банку.

Аналіз та оцінка ризиків консолідується по групі PKO BP SA (Варшава) на основі міжнародних процедур та стандартів, що забезпечує ефективне розміщення капіталу з врахуванням інтересів акціонерів та захисту вкладників Банку.

В Банку чітко виділені чотири взаємопов'язаних етапи ризик-менеджменту:

1.                Ідентифікація ризику;

2.                Кількісна оцінка ризику;

3.                Управління ризиком;

4.                Моніторинг ризику.

На стадії ідентифікації ризиків у Банку здійснюється процес постійного і систематичного виявлення джерел ризиків, визначення факторів ризиків, їх класифікації.

Поставлені цілі й завдання досягаються за рахунок застосування певного набору методів та інструментів, що використовують для управління всіма видами ризиків у Банку, зокрема, кредитним ризиком, ризиком ліквідності, ризиком зміни процентної ставки, валютним ризиком, операційним ризиком.

У Банку діє кілька структурних підрозділів, на які покладено функції управління ризиками. Між цими структурними підрозділами розділено управління кредитним, операційним та фінансовими ризиками.

Управління ризиком ліквідності здійснюється через постійний аналіз ліквідності Банку на основі термінової структури активів і пасивів. У Банку введено та постійно контролюється система лімітів, що базується на цілій низці показників, які всебічно охоплюють ризик ліквідності. Управління ризиком ліквідності в Банку відбувається у таких аспектах: у сфері поточної ліквідності (здатність виконувати поточні зобов’язання шляхом забезпечення відповідної суми ліквідних ресурсів) та у сфері структурної ліквідності (формування термінової структури балансу, яка б дозволяла отримувати максимальну фінансову маржу з одночасним забезпеченням безпеки ліквідності). Для розрахунку ризику ліквідності в кризових ситуаціях, що можуть скластися на українському ринку, проводиться аналіз на базі методики "stress-testing" і розробляються аварійні плани на випадок погіршення ліквідності.

У Банку постійно проводиться оцінка ризику процентної ставки. Для визначення розміру ризику процентної ставки використовують такі методики: аналіз невідповідності, а також порівняння середніх процентних ставок за окремими позиціями балансу; імітаційні дослідження; визначення VAR портфеля активів та пасивів, чутливих до зміни процентної ставки, на підставі методу історичного моделювання; аналіз впливу зміни процентної ставки на процентний дохід Банку на підставі стрес-тестування.

Особливу увагу в Банку приділяють валютному ризику. Для визначення розміру валютного ризику в Банку використовують ряд методик, серед яких: розрахунок валютного ризику за методикою традиційного VAR, методологія стрес-тестування, що дозволяє передбачити максимально можливі втрати Банку від переоцінки валютної позиції в кризових ситуаціях, методологія розрахунку квоти валютного ризику, яка дозволяє передбачити максимальні можливі втрати Банку від переоцінки валютної позиції при нормальних умовах функціонування валютного ринку, та методика визначення маргінальної суми ризику (MVAR), що вказує на ефект від вкладу кожної валютної позиції в загальну суму ризику валютного портфеля. Управління валютним ризиком здійснюється шляхом встановлення системи лімітів та контролю за їх дотриманням.

Банк постійно вдосконалює методології оцінки і управління ризиками, що дозволяє приймати більш ефективні рішення за різними напрямками діяльності Банку в ринкових умовах шляхом вибору прийнятних і обґрунтованих методів управління ризиками. Ефективність розроблених і впроваджених в Банку процедур по управлінню ризиками підтверджується можливістю завчасно виявляти і кількісно вимірювати позиції Банку у випадку виникнення непередбачуваних ситуацій на ринку.

Все більше уваги приділяється аналізу та оцінці ризиків, з якими стикаються банки в процесі діяльності. У ВАТ "Кредобанк" розуміння ризику, його оцінка і методи управління ним є пріоритетними, тому система управління ризиками постійно вдосконалюється і розвивається, пристосовуючись до прогресу у фінансовій сфері.

Для переходу на стандарти Базель ІІ ще 2003 року розпочато роботу над створенням ефективної системи управління операційним ризиком. На сьогодні з використанням досвіду стратегічного інвестора PKO BP SA в Банку таку систему створено. Триває постійна робота з оптимізації процесів для мінімізації операційного ризику. Налагоджено роботу автоматизованої системи збирання й обліку інформації про операційні випадки. Запровадження системи управління операційним ризиком у Банку уможливило поліпшення якості й ефективності роботи Банку, підвищення рентабельності, мінімізацію операційних втрат, збільшення швидкості реакції Банку на незалежні від нього події.

У Банку постійно вдосконалюють систему управління ризиками для забезпечення неперервності діяльності бізнес-процесів.

Для забезпечення додаткових заходів з метою управління ризиками в ВАТ "Кредобанк" створено постійно діючі комітети, зокрема:

1)                кредитний комітет, який щомісячно оцінює якість активів банку та готує пропозиції щодо формування резервів на покриття можливих збитків від їх знецінення;

2)                комітет з питань управління активами та пасивами, який щомісячно розглядає собівартість пасивів та прибутковість активів і приймає рішення щодо політики відсоткової маржі, розглядає питання відповідності строковості активів та пасивів та надає відповідним підрозділам банку рекомендації щодо усунення розбіжностей у часі, що виникають;

3)                тарифний комітет, який щомісячно аналізує співвідношення собівартості послуг та ринкової конкурентоспроможності діючих тарифів, відповідає за політику банку з питань операційних доходів.

Банк самостійно вирішує і створює органи управління фінансовими ризиками з метою забезпечення сприятливих фінансових умов захисту інтересів вкладників та інших кредиторів.

Протягом звітного періоду платоспроможність ВАТ "Кредобанк" згідно коефіцієнтів, встановлених Національним банком України, знаходилася в межах допустимих значень, факти припинення (ліквідації) окремих видів банківських операцій відсутні. Про якість управління активами банку свідчать дані його фінансової звітності (додатки Ж, З). Відтак збільшення чистих активів Банку 2007 року становило 40% (станом на 01.01.2008 р. чисті активи 4 597 213 тис. грн.). Таке зростання чистих активів стало наслідком збільшення практично всіх активних операцій Банку, зокрема, кредитно-інвестиційного портфеля на 43% – з 3 488 070 тис. до 3 564 347 тис. грн. За підсумками 2007 року, у структурі активів Банку відбулися такі зміни:

• обсяг залишків у касі та на рахунках у НБУ зріс в 1,1 рази – з 278 435 тис. грн. до 309 727 тис. грн.;

• обсяг коштів, розміщених в інших банках, зріс майже в 1,1 раза – з 197 032 тис. грн. до 217 637 тис. грн.;

• кредитний портфель (нетто) зріс з 2 413 986 тис. грн. до3 445 182 тис. грн. або в 1,4 рази;

• обсяг портфеля цінних паперів (нетто) банку зріс із 74 084 тис. грн. до 119 165 тис. грн. або в 1,6 рази (рис. 2.1).


1

Кошти та залишки в НБУ

309 727

6,7%

2

Кошти в інших банках

217 637

4,7%

3

Державні облігації внутрішньої державної позики

101 856

2,2%

4

Кредити (нетто) надані клієнтам

3 445 182

75,0%

5

Інвестиційні цінні папери

119 165

2,6%

6

Матеріальні та нематеріальні активи

317 038

6,9%

7

Інші активи

86 608

1,9%

8

Всього активів

4 597 213

100,0%

Рис. 2.1. Структура активів ВАТ "Кредобанк" станом на 01.01.2008 року


Ресурсна база Банку у кінці 2007 року на 70,7% складалася з коштів клієнтів. Обсяг клієнтських коштів протягом 2007 року зріс на 34% і на кінець року склав 3 249 833 тис. грн. З них кошти юридичних осіб, в т.ч. від міжнародних фінансових установ, в загальній сумі коштів клієнтів склали 40%, кошти фізичних осіб – 60%. Залишки коштів на строкових рахунках суб’єктів підприємницької діяльності збільшились в 1,2 рази і становили на кінець року 746 697 тис. грн., фізичних осіб – в 1,3 рази і становили 1 651 781 тис. грн. Залишки коштів на рахунках до запитання клієнтів збільшились – в 1,5 рази – з 553 852 тис. грн. до 828 610 тис. грн. За 2007 рік обсяг балансового капіталу зріс в 1,7 рази і на 01.01.2008 року склав 431 771 тис. грн. Вцілому, зобов’язання Банку збільшились на 37% і станом на 1 січня 2008 року склали 4 165 442 тис. грн (рис. 2.2):


1

Кошти банків

712 522

15,5%

2

Кошти клієнтів

3 249 833

70,7%

3

Субординований борг

111 100

2,4%

4

Інші зобов'язання

491 987

2,0%

5

Власний капітал

431 771

9,4%

6

Усього пасивів

4 597 213

100,0%

Рис. 2.2. Структура пасивів ВАТ "Кредобанк" станом на 01.01.2008 року

За підсумками 2007 року Банком був отриманий чистий прибуток у сумі 1 773 тис. грн., при цьому:

• Операційний дохід зріс на 37,9% (із 200 619 тис. грн. станом на 1.01.2007 року до 276647 тис. грн. станом на 1.01.2008 року) в тому числі:

– чистий процентний дохід склав 177 706 тис. грн.

– чистий комісійний дохід склав 75 457 тис. грн.

– торговельний дохід склав 13 522 тис. грн.

– інший операційний дохід склав 9 962 тис. грн.

• Витрати на персонал та загальноадміністративні витрати склали 236 942 тис. грн.;

• Витрати банку на формування резервів на покриття ризиків та втрат склали 22 174 тис. грн.;

• Витрати на сплату податку з прибутку склали 12 093 тис. грн.;

Отриманий у 2007 році прибуток є результатом діяльності як Головного Банку, так і всіх філій і відділень, в т. ч. відкритих протягом звітного періоду.

У 2007 році прибутковість активів ROA становив 0,04%,показник прибутковості власного капіталу ROЕ - 0,5%.

Така позитивна динаміка у фінансових показниках банку свідчить про стійку позицію останнього на ринку банківських послуг та високу кваліфікацію банківського керівництва.


3. Кредитування та контроль


Для здійснення кредитних операцій ВАТ "Кредобанк" формує кредитні ресурси за рахунок власних коштів та мобілізації коштів юридичних осіб, бюджетних організацій, коштів населення, міжбанківських кредитів, цінних паперів власного боргу.

ВАТ "Кредобанк" надає суб’єктам господарської діяльності кредити в поточну та інвестиційну діяльність. Кредитно - інвестиційна діяльність виступає одним з основних напрямків роботи банку. За роки роботи в банку сформувалися основні принципи кредитування: консерватизм, виваженість, безпека та індивідуальний підхід до кредитних проектів. Сьогодні банк пропонує своїм дійсним і потенційним клієнтам короткострокове, середньострокове і довгострокове кредитування в національній та іноземній валюті. При розгляді питання про надання кредиту перевага віддається кредитуванню реально діючого бізнесу в галузі виробництва, торгівлі та надання послуг. Банком сформовані вимоги, яким повинен відповідати фінансовий стан підприємства:

- наявність фінансових потоків, порівняних до суми кредиту в період кредитування;

- відповідність вимогам банку показників фінансового стану клієнта;

- наявність забезпечення повернення кредиту (застава).

Повернення наданих кредитів, насамперед, повинне забезпечуватися діючим бізнесом клієнта. Додатковим забезпеченням виступає застава майна (нерухомість, автомобілі, цінні папери, товари, готова продукція тощо) і майнових прав, що належать клієнтові або третій особі (майновому поручителю), а також майнове та фінансове поручительство третіх осіб.

Сукупність показників діяльності підприємства, наявність якісних джерел погашення кредиту, а також параметри кредитного проекту визначають кінцеві умови кредитування. ВАТ "Кредобанк" веде активну кредитну політику (рис. 3.1). Протягом 2007 року обсяг кредитів у роздрібний бізнес зріс більш як у 1,5 рази, сягнувши майже 892,89 млн. грн. Найбільшу частку становлять іпотечні кредити (65,2%), обсяги продажу яких упродовж року зросли в 1,6 рази (рис. 3.2). На другому місці – кредити на авто, протягом року Банк продав 2 481 автокредитів на суму 194,212 млн. грн., що в 2,1 рази більше ніж торік.


Рис. 3.1. Динаміка зміни кединого портфеля фізичних осіб ВАТ "Кредобанк" станом на 01.01.2007 року, тис. грн.


ВАТ "КРЕДОБАНК" продовжує демонструвати позитивну динаміку розвитку іпотечного кредитування. За цей рік відбулось зростання іпотечного кредитного портфеля в 1,5 рази. Так, якщо на 01.01.2007 р. загальна сума іпотечного кредитного портфеля становила 389 млн. грн., то на 01.01.2008 р. – 581 млн. грн. Такого результату досягнуто за рахунок розширеного спектра послуг і банківських продуктів для фізичних осіб. Найбільший попит серед наших клієнтів мають іпотечні кредити для купівлі нерухомості (вторинний ринок), (додаток Х). Цей продукт займає 49,4% іпотечного кредитного портфеля Банку (307,8 млн. грн.).


Дата

Первинний ринок, млн.грн.

Вторинний ринок, млн.грн.

Споживчі, млн.грн.

Разом, млн.грн.

01.01.2007

558

1 453

875

2 886

01.02.2007

566

1 376

898

2 840

01.03.2007

563

1 394

945

2 902

01.04.2007

577

1 438

1 004

3 019

01.05.2007

586

1 467

1 032

3 085

01.06.2007

583

1 476

1 033

3 092

01.07.2007

582

1 488

1 046

3 116

01.08.2007

578

1 476

1 082

3 136

01.09.2007

572

1 478

1 069

3 119

01.10.2007

562

1 472

1 093

3 127

01.11.2007

563

1 472

1 110

3 145

01.12.2007

571

1 477

 1 145

3 193

01.01.2008

558

1 491

1 190

3 239

Рис. 3.2. Динаміка іпотечних кредитів ВАТ "Кредобанк" станом на 01.01.2008 року


Крім того, протягом 2007 року швидкими темпами (збільшення в 2 рази) розвивався іпотечний кредитний продукт на споживчі цілі.

Не зупиняючись на досягнутому, фахівці Банку постійно вивчають клієнтський попит та працюють над урізноманітненням продуктового банківського ряду послуг, які забезпечені іпотекою.

Так, 2007-2008 років впроваджені нові банківські продукти:

• рефінансування іпотечних кредитів фізичних осіб;

• кредитування фізичних осіб на поточні потреби під заставу нерухомості;

• кредитування фізичних осіб на здійснення ремонту/реконструкції нерухомості;

• інвестиційний кредит на придбання цільових облігацій.

Стабільне зростання клієнтської бази приватних осіб Банку свідчить про високу довіру населення до установи, професіоналізм працівників та високу якість іпотечних банківських продуктів. Усе це разом із гнучкою системою умов продажу, лояльною політикою до клієнтів дозволило ВАТ "КРЕДОБАНК" посісти чільне місце серед 15 лідерів іпотечного ринку України.

На сьогоднішній день ВАТ "Кредобанк" відкриває своїм клієнтам кредитні лінії в українських гривнях, доларах США, євро і російських карбованцях та інших валютах. Поточна стратегія банку, яка спрямована на залучення клієнтів, припускає розгляд заявок на отримання кредитів від клієнтів, які мають рахунки в інших банках. Однак, при наданні кредиту основні грошові потоки клієнта повинні проводитися через рахунок у ВАТ "Кредобанк".

За 2007 рік кредитний портфель юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців сягнув рівня-38,7%,що в абсолютному вираженні становить 742 182,7 тис.грн., і станом на 01.01.2008 р. Кредитні вкладення корпоративних клієнтів сягнули величини 2 659 181,тис.грн.


Рис. 3.3. Динаміка росту кединого портфеля юридичних осіб ВАТ "Кредобанк" станом на 01.01.2007 року


Значну частину кредитних коштів 2007 року, зокрема, 63,0% кредитного портфеля юридичних осіб було спрямовано на діяльність торгових та експортно-імпортних операцій корпоративних клієнтів. У той же час у кредитному портфелі Банку спостерігається тенденція до зростання частки інвестиційних кредитів (37,9%) з відповідним зниженням питомої ваги обігових кредитів, що підтверджує інвестиційний характер вітчизняного бізнесу, створення в Україні нових виробництв, модернізацію та переобладнання старих потужностей тощо.

Розподіл клієнтської бази за сегментами (малі, середні та великі підприємства) дозволяє враховувати специфіку й особливості бізнесу клієнтів, які, у підсумку, визначають попит на ті чи інші банківські продукти та послуги. Виходячи з потреб клієнтів і прагнучи максимально повного їх задоволення, Банк визначив основні стратегічні напрями кредитування. Серед кредитних продуктів, які стали пріоритетними для клієнтів, слід відзначити:

·                   кредитування поточної діяльності – овердрафт, зміни в який внесено шляхом удосконалення та спрощення механізму користування овердрафтом,

·                   кредитна лінія на поповнення обігових коштів "Бізнес – Актив", що передбачає механізм "плаваючої" процентної ставки;

·                   кредитування інвестиційної діяльності – кредитування на придбання транспортних засобів,

·                   кредитування на придбання та/або будівництво комерційної нерухомості під заставу комерційної нерухомості ("Комерційна іпотека"), проектне фінансування.

Після видачі кредиту банк формує резерв, на випадок несплати заборгованості. Для цілей розрахунку резервів на покриття можливих втрат за кредитними операціями визначається чистий кредитний ризик (в абсолютних показниках).

Банк створює та формує резерви для відшкодування можливих втрат на повний розмір чистого кредитного ризику за основним боргом, зваженого на відповідний коефіцієнт резервування, за всіма видами кредитних операцій у національній та іноземних валютах.

За коштами, що містяться на кореспондентських рахунках, які відкриті в інших банках, а також депозитами до запитання в інших банках і сумнівною заборгованістю за коштами до запитання в інших банках банк починає формування резерву не пізніше 31 грудня і надалі:

-                   за коштами, розміщеними в банках-нерезидентах - з урахуванням ризику країни;

-                   за коштами, розміщеними в банках (резидентах і нерезидентах), які визнані банкрутами або ліквідовуються за рішенням уповноважених органів, або які зареєстровані в офшорних зонах, - на всю суму цих коштів.

Резерв під кредитні ризики поділяється на резерви під стандартну та нестандартну заборгованість за кредитними операціями. Резерви під нестандартну заборгованість формуються за кредитними операціями, класифікованими як "під контролем", "субстандартні", "сумнівні", а також "безнадійні".

Резерв під кредитні ризики формується в тій валюті, в якій враховується заборгованість.

Резерв під кредитні ризики використовується лише для покриття збитків за непогашеною позичальниками заборгованістю за кредитними операціями за основним боргом, стягнення якої є неможливим.

Банк здійснює розрахунок резервів під стандартну та нестандартну заборгованість (з урахуванням строків погашення боргу за кредитними операціями) впродовж місяця, в якому здійснено кредитну операцію (або укладено угоду на її здійснення). Формування резервів Банк здійснює щомісячно в повному обсязі незалежно від розміру доходів за групами ризику відповідно до сум фактичної кредитної заборгованості за станом на перше число місяця, наступного за звітним, до встановленого строку для подання оборотно-сальдового балансу.

З метою розрахунку обсягу резерву під кредитні ризики та визначення чистого кредитного ризику Банк аналізує кредитний портфель.

Аналіз кредитного портфелю та класифікація кредитних операцій (валового кредитного ризику) здійснюється за такими критеріями:

-                   оцінка фінансового стану позичальника (контрагента Банку, крім контрагентів за факторинговими операціями);

-                   стан обслуговування позичальником (контрагентом Банку) кредитної заборгованості за основним боргом і відсотків (комісій та інших платежів із обслуговування боргу) за ним у розрізі кожної окремої заборгованості та спроможність позичальника надалі обслуговувати цей борг;

-                   рівень забезпечення кредитної операції.

Оцінка фінансового стану позичальника - банку здійснюється відповідно до методики ВАТ "Кредобанк" по оцінці фінансового стану банків - позичальників (контрагентів банку).

Оцінка фінансового стану позичальника - юридичних (крім банків) та фізичних осіб здійснюється відповідно до Методики оцінки фінансово-господарського стану позичальника ВАТ "Кредобанк" (додаток И).

Якщо банк здійснює довгострокове кредитування під інвестиційний проект, розрахунок ефективності якого (у тому числі доходу, що планується отримати від його реалізації) забезпечує погашення кредиту і відсотків/комісій за ним відповідно до умов кредитної угоди, а також за умови, що бізнес-план реалізації інвестиційного проекту виконується, то клас позичальника може бути підвищено на один рівень (шляхом присвоєння додаткових балів згідно відповідної Методики оцінки фінансового стану).

Щодо перевірки сплати кредиту, то в договорі зазначено, що клієнт повинен погашати кредит щомісячно (додатки І,Ї,Й). Тому працівник кредитного відділу (економіст) розробляє особистий графік погашення кредиту, якого клієнт повинен дотримуватися. При несплаті кредиту в зазначений у графіку день, позичальник заноситься у прострочені кредити. Працівник повідомляє позичальника про прострочення кредиту. Якщо через три дні погашення суми не відбулося, то банк може накласти штраф, у вигляді підвищення процентної ставки.

Відповідно до прокласифікованого кредитного портфеля використовуються різні рівні резервування для встановлення загальної суми резерву.

Згідно з Постановою НБУ №122 від 27 березня 1998 року загальний резерв створюється на покриття можливих витрат за стандартними кредитами. Цей резерв був сформований ВАТ "Кредобанк" у повній сумі за попередній період.


4. Міжнародні розрахунки та валютні операції


Операції ВАТ "Кредобанк" з іноземною валютою здійснюють відділ клієнтських розрахунків, відділ обслуговування фізичних осіб та операційний відділ, які виконують:

-                   встановлення курсів для купівлі-продажу валют;

Страницы: 1, 2


© 2000
При полном или частичном использовании материалов
гиперссылка обязательна.